JátékszabályzatJÁTÉKSZABÁLYZAT
A „MAGYAR TERMÉK” „Három a Magyar!”
Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

1.   A nyereményjáték szervezője

A „Három a Magyar!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői:

 • a Cerbona Élelmiszergyártó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-899963, adószáma: 14349229-2-41, képviseletében eljár Mészáros Tamás) és
 • a Detki Keksz Édesipari Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178., cégjegyzékszáma: 10-09-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova Olga ügyvezető igazgató) és
 • a Gyermelyi Zrt. (székhelye: 2821 Gyermely, Bajnai út 1., cégjegyzékszáma: 11-10-001362, adószáma: 10467024-4-11, képviseletében eljár Bokros Gábor) és
 • a Globus Konzervipari Zrt. (székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92., cégjegyzékszáma: 09-10-000501, adószáma: 10874406-2-09, képviseletében eljár Szabó Nándor) és
 • a Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., cégjegyzékszáma: 04-09-012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt ügyvezető) és
 • a Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09-131053, adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Sajcz László cégvezető) és
 • a Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhelye: 4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1 sz., cégjegyzékszáma: 09-09-003140, adószáma: 11156026-2-09, képviseletében eljár Nagy Krisztina) és
 • az Univer Product Zrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., cégjegyzékszáma: 03-10-100244, adószáma: 11576228-2-03, képviseletében eljár Molitórisz Károly),valamint a

 (a továbbiakban együtt: "Szervezők").

A Játékkal kapcsolatos adatkezelést a Reinas Consulting Kft. a továbbiakban: („Adatkezelő”) végzi.

A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Reinas Consulting Kft. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49., cégjegyzékszáma: 01-09-920900, adószáma: 14808973-2-41, telefonszáma: +36-20-314-35-51, email címe: info@reinas.hu, weboldala: www.reinas.hu - a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi, mint a Játékban a Szervezők közreműködője.

 

2.  A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Nyereményjáték Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.haromamagyartermek.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), a jelen részvételi feltételek 5.1. pontjában foglaltak szerint.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, Adatkezelő, a partner üzletláncok, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő egyéb gazdálkodó bármely szervezetek, ügynökségek, ezek közvetlen és közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

2.3. Amennyiben a Játék nyertese cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményre (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A cselekvőképtelenséget, ill. a cselekvőképesség korlátozottságát jogerős közokirati bizonyítékkal igazolni kell.

 

3.  A Játékban résztvevő termékek

A promócióban a Cerbona Élelmiszergyártó Kft.; Detki Keksz Édesipari Kft.; Gyermelyi Zrt.; Globus Konzervipari Zrt.; Gyulahús Kft.; Mary-Ker Pasta Kft.; Nádudvari Élelmiszer Kft. és a Univer Product Zrt. 1. sz. mellékletben felsorolt, Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék jelzéssel ellátott termékei vesznek részt (a továbbiakban: „Termék”).

 

4.  A Játék időtartama

A Játék 2018. június 21. 00 óra 00 perctől 2018. július 18. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”). A Játékban kizárólag a 2018. június 21-től 2018. július 18-ig tartó időszakban történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt venni. Regisztráció időtartama: 2018. június 21 – július 18.

 

5.   A Játék menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele legalább 1 db, az 1. sz. mellékletben meghatározott Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék jelzéssel ellátott védjegyes termék vásárlása valamely magyarországi CBA áruház, valamint a Príma hálózatok üzleteiben, vagy a prima.hu webáruházban, majd azt követően a Játékba való regisztráció az alábbiakban ismertetettek szerint (amelynek keretében a Játékos megadja a vásárlást igazoló blokk, vagy számla adatait), és a vásárlását igazoló blokk vagy számla megőrzése legalább 2018. szeptember 18-ig.

A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, e-mail cím, telefonszám), majd kipipálni az adott mezőt, mellyel Játékos kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez, valamint opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a megjelölt cégek használják és kezeljék.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárják, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli kizárólagosan.

A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait, azaz: a bolt nevét, blokk AP/APA(12345678-12345678912345678912 char) kódját, a bizonylatszámát (0000/00000), a vásárlás dátumát és pontos idejét, valamint ki kell választania a regisztráció során legördülő listából a vásárolt termék pontos megnevezését (a továbbiakban: "Pályázat"). Egy Játékos a Honlapon keresztül korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat ugyanakkor csak egy blokk vagy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló blokk vagy számla a Játékban csak egyszer vehet részt. Ezek után indulhat az értékes heti nyereményekért, illetve a fődíjért. Ha a játékos a regisztrációt követően válaszol a honlapon található kérdőívre, megnyerheti a napi nyeremények egyikét. Ha három blokk adatait tölti fel, akkor a promóció végén részt vehet a Ráadás nyeremény sorsolásán. A Játékban a 2018. június 21. és július 18. között történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt venni.

 

5.2. Nyeremények sorsolása

5.2.1. A Lebonyolító a Játék végén 1 db főnyereményt sorsol ki.

A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás), közjegyző jelenlétében sorsolja ki a főnyereményt 2018. július 24-én, délelőtt 10:00 órakor a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt 5./C). A sorsolás nem nyilvános.

A főnyeremény részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2.2. A Lebonyolító a Játék során heti rendszerességgel heti 14 db (összesen a Játék tartama alatt 56 db) heti nyereményt sorsol ki.

Heti nyeremények

 • Első heti nyeremény sorsolás: 2018. június 28., csütörtök 10:00. (1. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.06.21. 00:00 órától – 2018.06.27. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)
 • Második heti nyeremény sorsolás: 2018. július 05., csütörtök, 10.00. (2. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.06.28. 00:00 órától – 2018.07.04. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)
 • Harmadik heti nyeremény sorsolás: 2018. július 12, 10:00. (3. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.07.05. 00:00 órától – 2018.07.11. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)
 • Negyedik heti nyeremény sorsolás: 2018.július 19. 10.00. (4. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.07.12. 00:00 órától – 2018.07.18. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)


Az adott héten feltöltött érvényes Pályázatok között 14 db heti nyeremény kerül kisorsolásra. A heti nyeremény sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik az adott héten, a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt. 5./C.).

A sorsolás nem nyilvános.

A heti nyeremények részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Egy Játékos a heti nyereményből csak egyet nyerhet a Játék során.

5.2.3. A Szervezők a Játék során napi nyerteseket hirdetnek, minden hétköznap 1 db (összesen 20 db) napi nyeremény kerül kisorsolásra.

Napi nyeremények sorsolása (kérdőívre válaszolók között):

1. napi: 2018. június 22., péntek 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.21.)
2. napi: 2018. június 25., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.22-24., péntek, hétvége)
3. napi: 2018. június 26., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.25.)
4. napi: 2018. június 27., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.26.)
5. napi: 2018. június 28., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.27.)
6. napi: 2018. június 29., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.28.)
7. napi: 2018. július 02., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 06.29.-07.01., péntek, hétvége)
8. napi: 2018. július 03., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.02.)
9. napi: 2018. július 04., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.03.)
10. napi: 2018. július 05., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.04.)
11. napi: 2018. július 06., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.05.)
12. napi: 2018. július 09., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.06-08., péntek, hétvége)
13. napi: 2018. július 10., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.09.)
14. napi: 2018. július 11., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.10.)
15. napi: 2018. július 12., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.11.)
16. napi: 2018. július 13., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.12.)
17. napi: 2018. július 16., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.13-15., péntek, hétvége)
18. napi: 2018. július 17., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.16.)
19. napi: 2018. július 18., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.17.)
20. napi: 2018. július 19., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 07.18.)

A napi nyeremény sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik, a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt. 5./C.). A sorsolás nem nyilvános.

A napi nyereményeket azon Játékosok között sorsolja ki a Lebonyolító, akik az adott regisztrációs időszakon belül helyesen válaszolnak a Honlapon található kérdőívre. A napi nyeremények részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, az így ki nem adott nyereményre automatikusan a soron következő tartaléknyertes jogosult. A Játékos a napi nyereményekből csak egyet nyerhet a Játék során.

5.2.4. A Szervezők a Játék során „+1 ráadás” nyereménnyel ajándékozzák meg azt a Játékost, aki kisorsolásra kerül azon játékosok közül, akik három blokk adatait töltik fel a nyereményjáték regisztrációs időszaka során (a három különböző blokk adatait nem kötelező egyidőben feltölteni).

A Lebonyolító a Játék végén 2 db ráadás nyereményt sorsol ki.

A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a ráadás nyereményt 2018. július 24-én, délelőtt 10:30 órakor a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt 5./C). A sorsolás nem nyilvános.

A Ráadás nyeremény részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
A főnyeremény, a ráadás nyeremény, valamint a heti és napi nyeremények esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.  Tartaléknyertesnek a Lebonyolító által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 5 további Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, és akik a kisorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Lebonyolító véletlenszerűen, gépi sorsolással kiválasztja a feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a Tartaléknyerteseket. A Szervezők és a Lebonyolító a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők és a Lebonyolító szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat 5.4. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás a Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítése alapján az értesítés Szervezők általi megküldése tényével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.


5.4. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át:

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében.

Amennyiben a játékos a blokkjával/számlájával nyert, úgy a microsite-on regisztrált adatok felhasználásával a nyereményét előre egyeztetett időpontban a megadott címre szállítjuk. A csomagok szállítását a GLS futárszolgálat (GLS Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa út 2.) végzi. A megadott személyes adatokat nyeremény kézbesítése céljából és kizárólag ennek megtörténtéig kezelik, azt egyéb célra nem használják.

A nyereményjáték során történő főnyeremény, a ráadás nyeremény, valamint a heti és napi nyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül. A nyertes Játékos az első értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét.

A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekéri a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti blokkot vagy számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a blokkokat és a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2018. szeptember 18-ig. Az eredeti blokk vagy számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a nyeremény értesítéstől számítva az alábbi címre: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.: 424. Jelige: „Három a magyar!” (a postaköltség a Játékost terheli).

A kézbesítésért felelősséget a Szervezők és a Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a nyertes Játékos ajánlott küldeményként továbbítsa a Lebonyolító részére az eredeti blokkot, vagy számlát.

Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül visszajelzett.

A vásárlást igazoló eredeti blokk/számla kézhezvételét és ellenőrzését követően a nyertes Játékos részére a nyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 8 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

A Főnyeremény átadására a nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép.

Szervezők és a Lebonyolító rögzítik, hogy 2018. szeptember 18. napját követően a Játékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

 

6.  A Nyeremények

6.1. Főnyeremény:

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely egy 150 000 Ft (azaz egyszázötvenezer forint) értékű utazási utalvány.

6.2. Heti nyeremények:

Hetente 1 db Philips szendvicssütő, 1 db Philips hajszárító, 4 db Gorenje smoothiemaker, 4 db Gorenje kézimixer és 4 db Gorenje kávédaráló (a Játék folyamán összesen 56 db nyeremény) kerül kisorsolásra.

Heti nyeremények:6.3. Napi nyeremények:

Naponta 1 db (a Játék ideje alatt összesen 20 db) Magyar Termék ajándékcsomag kerül kiosztásra. 

A napi 1 db Magyar Termék ajándékcsomag tartalma összesen 10 db termék:

 • 1 db Cerbona müzli 200g
 • 1 db Dunakeszi 4 tojásos fodros nagykocka 500g
 • 1 db Univer ajándéktáska,1 db Univer magyar kártya,1 db Univer legyező, 1 db Univer frizbi
 • 1 db GLOBUS Csemegekukorica 340 g/285 g
 • 1 db Gyermelyi 4 tojásos Spagetti 500g
 • 1 db Gyulai Hűtő táska
 • 1 db Detki Állatfigurás keksz 180g

A Játékban megnyerhető nyeremények részletes leírását a jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy darab napi nyereményre, típusonként egy darab heti nyereményre, egy darab ráadás nyereményre, illetve egy darab főnyereményre lehet jogosult.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassák, vagy visszavonják, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljanak fel.

 

6.4. Ráadás nyeremény

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 2 db ráadás nyereményt sorsolnak ki, amely 1 db  férfi: Csepel Budapest GR férfi városi kerékpár és 1 db női: Csepel Budapest B 26 GR női városi kerékpárt.

 

7. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Honlapon, a résztvevő üzletláncok üzleteiben, online hirdetésekben, elektronikus hírlevélben. A teljes részletességű információk és a Játék jelen hivatalos részvételi feltételei a Honlapon érhetőek el. A Játékkal illetve a nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a Játék Időtartama alatt az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen. A Szervezők a Játékkal kapcsolatos elsődleges kommunikációs felületnek és minden esetben irányadónak a www.haromamagyartermek.hu honlapot tekintik, így bármely módosítás vagy változás elsődlegesen ezen a felületen érhető el.

 

8.  Adó- és járulékfizetési kötelezettség

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervezők vállalják, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervezők a nyertes Játékosok nevében és helyettük kifizetik a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. A főnyeremény ajándékkártya átvételi helyére történő utazás költségei a nyertest terhelik.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szervezők és a Lebonyolító kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadják el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő Termékek – márkanevet is tartalmazó - megnevezése, illetve a résztvevő üzletláncokban történt feltöltött vásárlás adatai szerepelnek. Abban az esetben, ha a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló blokkon/számlán nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, kérjük kérjen saját nevére szóló, tételes számlát. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának első 8 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kell feltüntetésre kerüljön.

9.2. A Szervezők és a Lebonyolító nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadják el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb feltöltött vásárlási adataival. Szervezők és Lebonyolító nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott illetve bármilyen egyéb okból sérült, megrongálódott blokkot/számlát. Lebonyolító felhívja a figyelmet, hogy a beküldött eredeti blokkok és számlák visszaküldésére nincs lehetőség.

9.3. A Szervezők, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért és esetleges hiányaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A (nyertes) Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti a jótállásra és a szavatosságra vonatkozó szabályok szerint.

9.4. A Szervezők a Játékban nem osztanak szét a jelen részvételi feltételekben felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.

9.5. A promóciós anyagok nyomtatási hibáiért a Szervezők, az Adatkezelők és a Lebonyolító, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.6. A hamisított Pályázatokban a Játékos vásárlását igazoló blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

9.7. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban, közösségi média felületeken és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült felvételt és fényképeket a Szervezők időbeli-, térbeli-, mód- és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

9.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti, promócióban résztvevő Termék vásárlását igazoló blokkon vagy számlán szereplő adatokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított, elfogadott, és érvényesnek minősített.

9.9. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, helytelen szállítási cím megadása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, az Adatkezelők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

9.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

9.11. A Játékosok a részvétellel automatikusan és kifejezetten elfogadják a Honlapon megtalálható jelen részvételi feltételeket annak mellékleteivel együtt.

9.12. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor, egyoldalúan megváltoztathassák vagy visszavonják.

9.13. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását, illetve kizárja a Játékost a Játékból indokolás nélkül. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

9.14. A fentiek mellett a Szervezőket nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Szervezőknek a Játékos irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Játékos által a Termékért fizetett összeget. A Szervezők a Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, a GLS kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

9.15. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Kelt: 2018. június 06.

1. sz. melléklet

A Játékban résztvevő termékek listája:

kek listája:

 


2. sz. melléklet

Főnyeremény:

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely 1 db 150 000 Ft (azaz egyszázötvenezer forint) értékű utazási utalvány.

Cartour utazási utalványt!


Mely névértékének megfelelő, szabadon felhasználható utazási kedvezmény igénybe vételére jogosítja az utalvány bemutatóját, a CARTOUR Utazási Iroda által szervezett bármely belföldi és külföldi utazás megrendelésekor.


A felhasználás feltételei:

    Az utazási utalvány készpénzre nem váltható.
    Elvesztése, ill. megsemmisülése esetén nincsen mód a pótlására.
    Egy utalvány több utazáshoz is felhasználható, amennyiben a megrendelés egy időben történik.
    Az utalvány szabadon átruházható és nem névre szól.
    Az utalvány beváltási határideje a kiállítástól számított 1 naptári év.
    Az utalvány csak a CARTOUR Utazási Iroda fiókirodáiban váltható be.


Heti nyeremények:

Hetente 1 db Philips szendvicssütő, 1 db Philips hajszárító, 4 db Gorenje smoothiemaker, 4 db Gorenje kézimixer és 4 db Gorenje kávédaráló (a Játék folyamán összesen 56 db nyeremény) kerül kisorsolásra.

Heti nyeremények:


Napi nyeremények:

Naponta 1 db (a Játék ideje alatt összesen 20 db) Magyar Termék ajándékcsomag kerül kiosztásra. 

A napi 1 db Magyar Termék ajándékcsomag tartalma összesen 10 db termék:

1 db Cerbona müzli 200g
1 db Dunakeszi 4 tojásos fodros nagykocka 500g
1 db Univer ajándéktáska,1 db Univer magyar kártya,1 db Univer legyező, 1 db Univer frizbi
1 db GLOBUS Csemegekukorica 340 g/285 g
1 db Gyermelyi 4 tojásos Spagetti 500g
1 db Gyulai Hűtő táska
1 db Detki Állatfigurás keksz 180g

Ráadás nyeremény:
A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 2 db ráadás nyereményt sorsolnak ki, amely 1 db  férfi: Csepel Budapest GR férfi városi kerékpár és 1 db női: Csepel Budapest B 26 GR női városi kerékpárt.

A Szervezők a nyereményekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartják.
 

 


3. sz. melléklet

 

1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Reinas Consulting Kft. fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen pontban részletezett Adatkezelési tájékoztató többek között tájékoztatást nyújt a Játékosnak a „Három a Magyar!” elnevezésű nyereményjáték során történő személyes adatainak kezeléséről úgy, mint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a Játékos az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. A Játékban való részvétel előfeltétele ugyanakkor a személyes adatok megadása, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulás.

A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a regisztrációs folyamat során egy ún. checkbox [azaz jelölőnégyzet] kipipálásával tehet meg, mely a játékszabályzat alatt található.

 

1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

A Játék Szervezője az Reinas Consulting Kft. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49., cégjegyzékszáma: 01-09-920900, adószáma: 14808973-2-41, telefonszáma: +36-20-314-35-51, email címe: info@reinas.hu, a továbbiakban: Adatkezelő).

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az alábbi Adatfeldolgozók végzik:

 • Reinas Consulting Kft. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49., levelezési cím: 1242 Budapest, Pf.:424)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.,

továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

1.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a
nyeremények átadását követően – a nyertes pályázók nevének, képmásának illetve részvételükkel készült kép, hang és videó felvétel kivételével - törli.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett a nyeremények átadását követően maximum öt [5] éves határozott időtartamig.

1.3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

Az adatkezelés jogalapja a játékos hozzájárulása, amelyről a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik. [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről]. A Játékos jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy Adatfeldolgozót igénybe vegyen. Az adatkezelés-, és feldolgozás jogalapja jelen tájékoztatás ismeretében az érintettek, azaz a Játékosok előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő/Adatfeldolgozó minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más harmadik felek jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint ezekkel a költségekkel kapcsolatosan felmerült díjak és költségek megtérítésére személyes feltétlen és kifejezett kötelezettséget vállal.

 

1.4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Regisztráció esetén a Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki:
- teljes név (vezetéknév és keresztnév);
- email cím;
- pontos lakcím;
- telefonszám;
- képmás [kizárólag nyertes játékosok esetén];
Játékban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása.

 

1.5. KIK ISMERHETIK MEG A REGISZTRÁLT ADATOKAT?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Szervező megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozók végzik:

 • Reinas Consulting Kft. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49., levelezési cím: 1242 Budapest, Pf.:424)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.,


(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) járnak el.

Az Adatkezelők és Adatfeldolgozók a Játékos személyes adatait harmadik személyeknek semmilyen formában nem adják el, nem továbbítják, illetve nem adják át a Játékos erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül.

 

1.6. A JÁTÉKOS JOGAI A KEZELT ADATAIVAL KAPCSOLATBAN

1.6.1. A Játékost megilleti az adataihoz történő hozzáférés joga. A hozzáférés joga alapján, a Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben azok kezelése folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljáról, a Játékosra vonatkozó személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ha ez pontosan nem határozható meg úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A hozzáférési jog keretében visszajelzés kérhető e-mailben az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.:424 a levelezési cím megadásával. Adatkezelő és Adatfeldolgozó a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

1.6.2. Játékos jogosult a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés célja alapján jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.:424 a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

1.6.3. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.:424 a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a Játékos ezt kéri. Játékos az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozását kérni:

1.6.3.1. a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

1.6.3.2. az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

1.6.3.3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

1.6.3.4. a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Adatkezelő a Játékos adatainak helyesbítése, adatkezelés korlátozása vagy az adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

1.6.4. A Játékost megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor a Játékos kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa. Az adathordozhatóság jogához kapcsolódó kérelmeket a Játékos jogosult kérni az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.:424 a levelezési cím megadásával.

1.6.5. A Játékost megilleti a tiltakozás joga. A Játékos saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

1.6.6. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, a Játékost megilleti a hozzájárulásának visszavonásának joga, azaz jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ez ugyanakkor nem érinti visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

1.6.7. A tiltakozás jogával valamint a hozzájárulás visszavonásához kapcsolódó kérelmeket a Játékos jogosult kérni az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.:424 a levelezési cím megadásával.

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a hozzájárulás visszavonására a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be úgy a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

 

1.7. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

1.8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Játékos úgy érzi ennek nem felelt meg a Szervező, úgy a Játékosnak lehetősége van jelezni a az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.:424 a levelezési cím megadásával.

Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint a hatáskörrel rendelkező szervhez azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; Telefonszám: +36 (1) 3911400).

Továbbá amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

1.9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési szabályok folyamatos változása miatt, időről időre felülvizsgálja és az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa, hogy minél magasabb szintű védelmet biztosíthasson a Játékos adatainak kezelése során. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalunkon érhető el.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.


Budapest, 2018. június 19.